Yahova Charwaha mera Lyrics in English and guitar Lesson

Yahova Charwaha mera Lyrics in English

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

Hari Chariyo mein mujhe, Sneha se charata wo hai(2)

Mrityu ke Andharkar Se, Main jo jata tha

Prabhu Yeshu Karuna se, Tasalli Mujhe di hai(2)

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

Hari Chariyo mein mujhe, Sneha se charata wo hai(2)

Satruo ke samne, Mej ko bichata wo hai

Prabhu ne jo taiyar ki, Man mera Magan hai(2)

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

Hari Chariyo mein mujhe, Sneha se charata wo hai(2)

Sirr par jo tel mala hai, Abhishek mujhe kiya hai

Dil mera bahar gaya hai, Aur humar bhi raha hai.

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

Hari Chariyo mein mujhe, Sneha se charata wo hai(2)

Yahova Charwaha mera Guitar Chords

G                                                                                C

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

                                          Am       Fmaj        Dmaj                              G               

Hari Chariyo mein mujhe,     Halleluja  Sneha se charata wo hai(2)

G                                                                      C

Mrityu ke Andharkar Se, Main jo jata tha

                                           Am    Fmaj  Dmaj                         G               

Prabhu Yeshu Karuna se, Halleluja  Tasalli Mujhe di hai(2)

G                                                                                C

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

Am       Fmaj        Dmaj                                G               

Hari Chariyo mein mujhe,     Halleluja  Sneha se charata wo hai(2)

G                                                                       C

Satruo ke samne, Mej ko bichata wo hai

                                Am    Fmaj         Dmaj                         G               

Prabhu ne jo taiyar ki, Halleluja  Man mera Magan hai(2)

G                                                                                C

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

                                          Am       Fmaj        Dmaj                                G               

Hari Chariyo mein mujhe,     Halleluja  Sneha se charata wo hai(2)

G                                                                             C

Sir par jo tel mala hai, Abhishek mujhe kiya hai

                                     Am    Fmaj         Dmaj                             G               

Dil mera bahar gaya hai,  Halleluja  Aur humar bhi raha hai.

G                                                                                C

Yohava Charwaha mera, Koi Ghati mujhe nahi hai

                                          Am       Fmaj        Dmaj                                G               

Hari Chariyo mein mujhe,     Halleluja  Sneha se charata wo hai(2)

About the author

Barun Sarkar

My name is Barun Sarkar and I ‘m a full time Missionary and social worker and a Blogger.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *